Retreaty v roce 2021

Jsou naše víkendová setkaní na kterých se vídáme jednou za půl roku.
Všichni, i nečlenové, jsou srdečně zváni!

Uskutečněné:

KLIMA
(15. – 17.10.2021)

POZOR: Během podzimního Retreatu proběhne schůze valné hromady Akademické YMCA.

Místo setkání: Pastorační centrum Žirovnice, ubytování na faře, Havlíčkovo náměstí 36, Žirovnice, https://farazir.casd.cz/

Je nutné dodržovat aktuální protiepidemická pravidla. Nejvýznamnější pravidla jsou: prokázání bezinfekčnosti, být bez příznaků covid-19, povinnost ochrany dýchacích cest

Přednášky:
Čas: sobota 9:00 – 10:15 (včetně diskuse)
Mgr. Adam Valík Český hydrometeorologický ústav, Oddělení klimatické změny
Odborný asistent a doktorand na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity a asistent vedoucího Oddělení klimatické změny Českého hydrometeorologického ústavu. V minulosti se zabýval problematikou povodní v krajině České republiky, nejdříve jako zpracovatel plánů společných zařízení na Výzkumném ústavu vodohospodářském a poté jako zpracovatel Povodňových plánů obcí a ORP ve firmě ENVIPARTNER. V současnosti se zabývá studiem automatizace měření na meteorologických stanicích v síti Českého hydrometeorologického ústavu, kde zároveň působí jako správce klimatologické databáze a otázkami spojenými s globální klimatickou změnou.

Téma: Změny a kolísání podnebí
Co víme a co jen tušíme o proměnách klimatu. Jak výrazný vliv má na tyto změny lidská činnost a jak se projeví ve fungování a struktuře naší společnosti. Co ukazují naměřená data a jaké jsou scénáře pravděpodobných vývojů koncentrací CO2 a dalších plynných i pevných komponentů atmosféry a jak se tyto změny projeví na podobě klimatu v letech 2030, 2050, 2100.

Čas: sobota 10:30 – 11:45 (včetně diskuse)
RNDr. David Pithart, CSc. Absolvent Přírodovědecké fakulty UK Praha, hydrobiolog. Pracoval v Botanickém ústavu AVČR jako algolog - zabýval se ekologií fytoplaktonu v říčním aluviu, posléze vedl oddělení Ekologie mokřadů v Ústavu ekologie krajiny AV ČR. V současné době pracuje v neziskové organizaci
Téma: Kořeny ekologické krize aneb co se děje našemu domovu a proč? Úvod do papežské encykliky „LAUDATO SI“.Jak se proměňuje česká krajina, flóra a fauna a kam až to může dojít ještě v tomto století? Jaké máme možnosti a jak změnit naše chování změnou našeho myšlení, abychom některé změny zmírnili? Jaký postoj k přírodě má mít křesťan a jaké poselství přináší papežská encyklika?
 
Čas: sobota 11:45 – 17:00
Přestávka na oběd a odpolední vycházku do přírody (oběd 12:15)

Čas: sobota 17:00 – 18:00 (včetně diskuse)
Ing. Kamil Trgala, Ph.D. Absolvent stavebního inženýrství na ČVUT v Praze. Dlouhodobě se věnuje trvale udržitelnému stavění na bázi obnovitelných surovin se zvláštním zřetelem na efektivní využití dřevěných konstrukcí a ostatních biomateriálů ve stavebnictví. Za svou dvacetiletou praxi zastával pozice napříč lesnictvím, dřevařstvím, stavebnictvím a vývojem v oblasti ekonomiky, energetiky a materiálového inženýrství.

Téma: Co se děje našim lesům a proč?
Jaké jsou příčiny nejen kůrovcové kalamity v ČR? Stojí za tím víc kůrovec, sucho nebo člověk? Jaké jsou vize pro české lesy, lesnictví a dřevařství? Jak zacházíme s materiálem, který dorůstá a váže do sebe asi třetinu v ČR vypuštěného CO2 ? Jak se chovají nejen ke svým lesům jinde? Může to být cesta schůdná i pro nás?

Čas: sobota 18:30 – 19:30 Večeře

Čas: sobota cca. od 19:30 - 20:00 Vzpomínka
Sobotní večer býval vždy vyplněn energií a příběhy Jiřiny Šiklové. Ta nám teď bude scházet a my si na ni jistě v tento moment vzpomeneme a zároveň se společně poradíme, jak s tímto prostorem nakládat na dalších Retreatech. Jistě vzpomeneme také na Markétu Sedláčkovou, s jejímž odchodem jsme se museli bolestně smířit v době, kdy jsme se nemohli scházet.

Čas: neděle 10:00
Bohoslužba: Jiří Cikánek Jáhen Katolické církve