Retreaty v Roce 2019

Jsou naše víkendová setkaní na kterých se vídáme jednou za půl roku.
Všichni, i nečlenové, jsou srdečně zváni!

Uskutečněné:

Východiska pro současnou občanskou společnost.
Jak konstruktivně předcházet rozdělení společnosti a nedovolit, aby přerostlo kritickou mez?
(18. – 20.10.2019)

Upozornění: V neděli v 10:45 proběhne Valná schůze AY. Na programu bude jako obvykle schvalování výroční zprávy spolku za rok 2018 vč. finanční situace, volba členů výboru a kontrolní komise a plánování dalších aktivit AY.

Místo setkání: Tábor J.A. Komenského, Běleč nad Orlicí, https://www.taborbelec.cz/

Přednášky:
Čas: sobota 9:30 – 10:45 (včetně diskuse)
Mgr. Alena Zieglerová Institut pro sociální inkluzi

Přestože platí, že Česká republika je bohatou zemí s nízkou míru chudoby, i u nás žijí lidé v pasti nízkého příjmu, ze které se bez pomoci těžko vymaní. Příčinou je dlouho neregulované vymáhání dluhů, živelné exekuce a sociální politika, která před zadlužením statisíců občanů vytrvale zavírá oči. Postupné zlepšování prostředí půjčování a splácení si zmapujeme v kontrastu se selhávající politikou v oblasti sociálních dávek a podpory zaměstnanosti.

Předběžná struktura: 

 1. Stav, příčiny a dopady příjmové chudoby v Česku
  • Mapa exekucí a srovnávací šetření Eurostat
  • Zákony, volná ruka trhu a rozhodování soudů
  • Nehlášená práce jako racionální volba
 2. Směry a snahy o snížení zadlužení
  1. Finanční gramotnost versus kultivace půjčování a vymáhání
  2. Teritorialita exekutorů, chráněné účty, dětské dluhy a oddlužení
  3. Nezabavitelné minimum pro pracující dlužníky
 3. Omyly a škody sociální politiky
  • Nehybné životní minimum a demotivační nezabavitelná částka
  • Sociální dávky jako past chudoby pro zadlužené
  • Bezpředmětné zvyšování minimální mzdy a důchodů

Čas: sobota 11:00 – 12:15 (včetně diskuse)
Mgr. Petr Jandejsek, Th.D. Jabok Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická/ETF
Můžeme společně sdílet naději?

 1. Naděje chudých a ne-chudých: proč (a kdy) mluvit a nemluvit o chudých?
 2. Chudoba v teologické perspektivě: nejen ekonomický pohled, ale právě také ekonomický (Ratzinger, Sobrino, Gutiérrez, Kasper)
 3. „Nikdo by se neměl držet daleko od chudých“ – jak žít Ježíšovo evangelium podle papeže Františka
 4. „Veškeré tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví a uvedeno do svobody“ – naděje se podle apoštola Pavla týká všech
 5. Místa naděje: některé konkrétní příklady překonání rozdělení a sdílení naděje a co se z nich můžeme učit

Čas: sobota 12:15 – 17:00
Přestávka na oběd a odpolední vycházku do přírody (oběd 13:00)

Čas: sobota 17:00 – 18:45 (včetně diskuse)
doc. Mgr. Radek Chlup, Ph.D. Filozofická fakulta UK, ÚFAR
Milion chvilek

Polarizace společnosti a jak na ni: Pohled religionisty

 1. Pro pochopení polarizace je užitečné si všímat hlubinných mytických vzorců lidského myšlení, které právě v kolektivně vytvářeném politickém diskursu hrají výraznou roli. Lepší rozumění těmto vzorcům nám umožní s nimi lépe pracovat a vyhýbat se některým nefunkčním strategiím.
 2. Z mytologické perspektivy se ukazuje, že proti sobě stojící mytické narativy jsou do sebe zaklíněné a navzájem se posilují. Polarizaci proto nevytváří je protistrana, ale i my.
 3. Řešením není boj proti konkurenčním mýtům, nýbrž vytváření ozdravných mytických motivů, které promění povahu celého mytologického „ekosystému“.
 4. V závěru se podíváme, jak s tímto náhledem pracujeme v rámci Milionu chvilek.

Čas: sobota 19:00 – 20:00 Večeře

Čas: sobota cca. od 20:00 Večerní neformální debata o rozdělení české společnosti
PhDr. Jiří Šafr, Ph.D.,
PhDr. Markéta Sedláčková, Ph.D.
Sociologický ústav AV ČR, FF UK

Rozděleni svobodou - Česká společnost po třiceti letech Výsledky a reflexe exkluzivního výzkumu pro Český rozhlas (MEDIAN, STEM/MARK, CVVM):
Ne dva tábory, ale rozdělení do šesti společenských tříd. Kam se poděly české elity? Kde Češi žijí a co je ohrožuje? Jak jsou spokojeni a jak participují? Věříme si navzájem a důvěřujeme institucím? Jak se stavíme vůči odlišným společenským skupinám? Jsme vzdělanou společností?

Čas: neděle 10:00
Bohoslužba: Jiří Cikánek Jáhen Katolické církve

Čas: neděle 10:45 Valná schůze AY

Dovolujeme si apelovat na dospělé účastníky Retreatu, aby následovali rozhodnutí rodičů ve výboru Akademické YMCA, že po dobu Retreatu budou vypnuté sociální sítě a všichni účastníci (včetně dětí) budou odpojeni od internetu, aby byli mentálně přítomni dění na Retreatu. Víkendové opuštění kyberprostoru bereme jako příspěvek k duševní hygieně a jako práci na opravdovém lidském setkávání. Výjimkou jsou odůvodněné nutné komunikace přes kyberprostor.

Situace Církve - reakce na současné výzvy
(17. – 19.5.2019)

Upozornění:
Tentokrát je třeba přihlášku odeslat co nejdříve, protože jsme omezeni maximálním počtem ubytovaných účastníků – 38 rezervovaných lůžek.
Změna emailové adresy AY, nová adresa pro komunikaci a přihlašování na Retreaty je akademicka.ymca@gmail.com
Pro Retreat tentokrát platí pravidlo Chatham House (viz wikipedia.cz), pokud se přednášející nerozhodne jinak.

Přednášející:

Čas: pátek 19:30 – 20:45 (včetně diskuse)
Mons. Tomáš Holub, biskup plzeňský.
Téma:
Situace církve a její reakce na současné výzvy ve světle aktuálních postojů a dokumentů papeže Františka.

Studoval filozofii a teologii na v Litoměřicích, v Salzburgu, na Katolické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, na Papežské lateránské univerzitě v Římě a na hamburském Institut für Theologie und Frieden. Doktorát z morální teologie obhájil dizertací z křesťanské etiky na téma: „Etické aspekty boje proti terorismu ve světle učení o tzv. spravedlivé válce“. Po pastoračním působení ve farnosti se stal prvním vojenským kaplanem a později hlavním kaplanem Armády České republiky, moderátorem kurie a generálním vikářem Diecéze královéhradecké, a poté generálním sekretářem České biskupské konference (ČBK). Působil jako poradce ministra obrany pro duchovní službu. V roce 2016 byl papežem Františkem jmenován sídelním biskupem plzeňské diecéze. Je předsedou Ekonomicko-právní komise ČBK, předsedou ekumenické rady ČBK a členem Komise pro katolickou výchovu ČBK.


Čas: sobota 9:30 – 10:45 (včetně diskuse)
doc. PhDr. Jiří Pavlík, PhD, Husitská teologická fakulta UK
Téma: Zamyšlení nad situací křesťanství – řada otázek bez daných odpovědí

Osobní zamyšlení akademického teologa nad některými otázkami, které charakterizují krizi církve a křesťanství současné doby: Je římskokatolická církev reformovatelná a má ještě šanci nestat se muzeem a skanzenem evropské historie? (A mimochodem, jsou na tom další církve jinak?) Jaké výzvy přicházejí z myšlenkových hnutí s přívlastkem feministický, genderový, postkoloniální, postkřesťanský? Přežije otevřený křesťan kladoucí nové otázky v církvi zacyklené v systémech starých odpovědí? Může křesťan v pluralitním světě radikálně věřit ve výlučnost evangelia a zároveň nepociťovat nadřazenost nad lidmi nekřesťanských tradic? Další otázky může přinést blízká budoucnost.


Čas: sobota 11:00 – 12:15 (včetně diskuse)
ThLic. Jiří Cikánek, trvalý jáhen, Beroun
Téma
: Současné výzvy církvi: pohled jáhna z periferie

Co by měla a mohla církev dělat v naší zemi pro to, aby stále byla společenstvím věřících, které věrohodně svědčí o Kristu?

Čas: sobota 12:15 – 17:00
Přestávka na oběd a odpolední vycházku do přírody (oběd 13:00)

Čas: sobota 17:00 – 18:15 (včetně diskuse)
PhDr. Mgr. Jeronym Klimes, Ph.D., Psycholog
Téma
: Situace církve - reakce na současné výzvy

Za dobu mého života (~50 let) opustilo katolickou církev pět miliónů obyvatel ČR. Ano, církev se hroutí, hroutí se ale i společnost. Žijeme v dekadentním období společnosti, jako ke konci starověkého Říma. Jaké jsou naše úkoly?
Nejvíce náboženských konverzí je vždy v adolescenci a mladší dospělosti. Pro tuto věkovou skupinu má ale dnes církev mizivou atraktivitu – sexuální skandály kněží a jejich neosobní přístup k farníkům na jedné straně kontrastuje s požadavkem pohlavní čistoty na mladé až do uzavření manželství, tzn. v dnešní době cca do 30 let.
Biskupové neseženou dostatek celibátních kněží, aby pokryli ČR, a ti navíc prakticky vůbec nerozumí partnerské problematice a při tom je to to hlavní, co mladé lidi trápí. Nemají klíče od království nebeského.
Má-li církev najít atraktivitu u mladých. Musí sehnat kněze do farností a vyřešit dvě otázky: Předmanželský sex a pastoraci rozvedených.

Čas: sobota 18:30 – 19:30
Večeře

Čas: sobota cca. od 20:00
Večerní neformální posezení

Čas: neděle 10:00
Bohoslužba:
Tentokrát bychom rádi využili místa pobytu a zúčastnili se bohoslužby v kostele v Poličanech.

Místo setkání: 
Trapistický Klášter Naší Paní nad Vltavou, Poličany – Křečovice 10
http://www.trappistevitorchiano.it/storia-fondazioni-nasi-pani-cz.asp
Pozn.: Cena za ubytování 850,- Kč na osobu a den/noc včetně plné penze